Mesto Nitra

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra

OZNÁMENIE - ZMENA !!!


Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
pre školský rok 2020/2021

<>
                     MESTO NITRA oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
                     zo dňa 26.marca 2020 sa menia podmienky a dátum podávania žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne
                     vzdelávanie nasledovne:

                                          - "Deň otvorených dverí" vo všetkých MŠ naplánovaný 29.4.2020 je zrušený
                                          - podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí,
                                          - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia
                                            o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa
                                            bude prijaté len na adaptačný pobyt,
                                          - ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať
                                            predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní
                                            zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie
                                            o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa
                                            bude prijaté len na diagnostický pobyt.

                         Termíny podania žiadostí:

                                           - v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou: e-mailové adresy jednotlivých materských
                                             škôl: https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126, alebo poštou,
                                           - dňa 6.5.2020 v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod. osobne doručiť do materskej školy alebo iným spôsobom
                                             ktorý si určí konkrétna materská škola s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení


                     Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, webové sídlo MŠ, alebo si formulár
                     môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole.


                    
Informácie o zápise:
                     - v jednotlivých materských školách, webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org,
                     - Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu, tel.kontakt 037/650 22 76, internetová stránka www.nitra.sk
                       e-mail: feketeova@msunitra.sk
                           


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ