Mesto Nitra

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

 

v dňoch: 4. 5. a 5. 5. 2021

 

spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené

na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

 

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

-       poštou na adresu materskej školy,

-       e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-  mailovú adresu konkrétnej materskej školy,

-       osobne  v budove  konkrétnej materskej školy. Čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.


Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:


·     pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

·    podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca
pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

 

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra budú určené nariadením mesta Nitry a zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.


Formulár žiadosti je na stiahnutie:
 

·     na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,

·     na webovom sídle mesta Nitry https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125,  

 

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

            tel. kontakt: 0911 422 012, 037/ 650 22 76,  e- mail.: feketeova@msunitra.sk.         
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ