Mesto Nitra

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra

OZNÁMENIE


Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
pre školský rok 2018/2019

"Dni otvorených dverí" vo všetkých MŠ v dňoch 24.4.2018 a 25.4.2018 v čase od 14,30 hod. do 16,00 hod.

Žiadosti o prijatie detí do materských škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

- v priestoroch Mestského úradu v Nitre v kongresovej sále (č.dverí 634 - 1.poschodie)
- v dňoch 2.5.2018, 3.5.2018,4.5.2018, 9.5.2018, 10.5.2018 (podľa priloženého harmonogramu)
- v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.


Harmonogram prijímania žiadostí do jednotlivých materských škôl:


                                               streda - 2.5.2018 pre:                       štvrtok - 3.5.2018 pre:                          piatok - 4.5.2018 pre:

                                               MŠ Zvolenská 23                            MŠ Alexyho 26                                  MŠ Nábrežie mládeže 7
                                               MŠ Beethovenova 1                       MŠ Bazovského 1                              MŠ Topoľová 6
                                               MŠ Čajkovského 3                         MŠ Benkova 17                                 MŠ Štiavnická 1
                                               MŠ Nedbalova 17                           MŠ Novomeského 19                        MŠ Za Humnami 28
                                                                                                        MŠ Golianova 1                                 MŠ Ľudovíta Okánika 6
                                                                                                        MŠ Dolnočermánska 57                    MŠ Okružná 1, Janíkovce

                                               streda - 9.5.2018 pre:                       štvrtok - 10.5.2018 pre:

                                               MŠ Rázusova 26                             MŠ Vansovej 6
                                               MŠ Párovska 36                             MŠ Platanova 3
                                               MŠ Piaristická 12                           MŠ Hospodárska 7
                                               MŠ Štefánikova 128                       MŠ Belopotockého 2, Dražovce
                                               MŠ Staromlynská 2
                                               MŠ Mostná 1


                    Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom
                    stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
                    výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
                    a prevencie.


                    Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:
                     v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím
                     v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku
                     v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu
                     v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes

                    
Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť
                     v deň zápisu na Mestskom úrade.

                    
Informácie o zápise:
                     - v jednotlivých materských školách, webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org,
                     - Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu, tel.kontakt 037/650 22 76, internetová stránka www.nitra.sk
                       e-mail: feketeova@msunitra.sk
                           


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ