Mesto Nitra

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra

MESTO NITRA oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Nitry  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

 

v dňoch: 3. 5. a 4. 5. 2022

 

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené

na webových sídlach jednotlivých materských škôl a verejne prístupnom mieste.

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

-       poštou alebo kurierom na adresu materskej školy,

-       e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e-  mailovú adresu konkrétnej materskej školy,

-       osobne  v budove  konkrétnej materskej školy. (Čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.)

Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.


Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:


- zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

- dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,

   Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra sú určené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry, ktoré je
zverejnené na webovom sídle mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Informácia o materských školách v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

v MŠ Nábrežie mládeže - samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím
v MŠ Piaristická - samostatná trieda pre deti s poruchami zraku
v MŠ Párovská - pre deti s poruchami sluchu
v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes
v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - pre deti s celiakou je zabezpečené diétne stravovanie


Formulár žiadosti je na stiahnutie:
 

·     na webovom sídle materských škôl www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca  vyzdvihnúť v deň zápisu v materskej škole,

·     na webovom sídle mesta Nitry https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18125,  

 

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl:

            tel. kontakt: 037/ 650 22 76.      
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ