Mesto Nitra

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra

OZNÁMENIE


Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
pre školský rok 2019/2020

"Dni otvorených dverí" vo všetkých MŠ v dňoch 29.4.2019 a 30.4.2019 v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod.

Žiadosti o prijatie detí do materských škôl budú prijímať riaditeľky MŠ:

- v priestoroch Mestského úradu v Nitre (č.dverí 209 - 2.poschodie)
- v dňoch 3.5.2019, 6.5.2019, 7.5.2019, 9.5.2019, 10.5.2019 (podľa priloženého harmonogramu)
- v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.


Harmonogram prijímania žiadostí do jednotlivých materských škôl:


                                               piatok - 3.5.2019 pre:                  pondelok - 6.5.2019 pre:                          utorok - 7.5.2019 pre:

                                               MŠ Rázusova 26                        MŠ Nábrežie mládeže 7                          MŠ Alexyho 26
                                               MŠ Párovská 36                        MŠ Topoľová 6                                        MŠ Bazovského 1
                                               MŠ Piaristická 12                      MŠ Štiavnická 1                                       MŠ Benkova 17
                                               MŠ Štefánikova 128                  MŠ Za Humnami 28                                 MŠ Novomeského 19
                                               MŠ Staromlynská 2                   MŠ Ľudovíta Okánika 6                          MŠ Golianova 1
                                                                                                    MŠ Okružná 2, Janíkovce                      MŠ Dolnočermánska 57

                                               štvrtok - 9.5.2019 pre:                       piatok - 10.5.2019 pre:

                                               MŠ Zvolenská 23                             MŠ Vansovej 6
                                               MŠ Beethovenova 1                        MŠ Platanova 3
                                               MŠ Čajkovského 3                          MŠ Hospodárska 7
                                               MŠ Nedbalova 17                            MŠ Belopotockého 2, Dražovce
                                                                                                         MŠ Mostná 1
                                              


                    Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom
                    stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
                    výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
                    a prevencie.


                    Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vytvorené podmienky:
                     v MŠ Nábrežie mládeže - trieda pre deti s mentálnym postihnutím
                     v MŠ Piaristická - trieda pre deti s poruchami zraku
                     v MŠ Štiavnická - pre deti s poruchami sluchu
                     v MŠ Nedbalova - pre deti s diabetes
                     v MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova - zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

                    
Formulár žiadosti je zverejnený na www.nitra.sk, www.msnitra.org, alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť
                     v deň zápisu na Mestskom úrade.

                    
Informácie o zápise:
                     - v jednotlivých materských školách, webové sídlo materských škôl: www.msnitra.org,
                     - Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu, tel.kontakt 037/650 22 76, internetová stránka www.nitra.sk
                       e-mail: feketeova@msunitra.sk
                           


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ