OBČIANSKE ZDRUŽENIE

ŠŤASTNÉ DETI


     je dobrovoľné, nepolitické združenie, ktoré sa chce svojou dobrovoľnou prácou podieľať na výchove a vzdelávaní detí, mládeže a dospelých.

          
Čo je cieľom činnosti OZ

 1. Presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života detí, mládeže a dospelých.

2. Vyvíjanie informačnej a osvetovej činnosti o problematike výchovy a vzdelávania zameranej na deti, učiteľov, rodiny a rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnosť formou prednášok, seminárov, publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami  a pod.

3. Vydávanie odborných publikácií s tematikou vzdelávania a výchovy pre ďalšie vzdelávanie odborníkov i laickej verejnosti.

 1. Spolupôsobenie pri zriaďovaní špecializovaných predškolských, školských a mimoškolských zariadení.
 2. Organizovanie a vykonávanie poradenskej činnosti.
 3. Poskytovanie prostredia na reklamu, ktorej cieľom je zhromaždenie finančných prostriedkov určených k plneniu jej cieľov.

7. Organizovanie stretnutí rodín na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach a poskytovanie im príležitostí k výmene skúseností a vzájomnej pomoci.

8.  Financovanie odbornej a organizačnej činnosti vykonanej pre prospech OZ- Šťastné deti v Nitre prostredníctvom bankového nepodnikateľské účtu.

     9. Organizovanie a podľa možností financovanie vzdelávania a stážových pobytov pedagógov a účasť na odborných kongresoch.
   10. Pomáhanie pri  financovaní vybavenia tried a skupín v materských školách    

   11. Organizovanie mimoškolských aktivít ako sú usporadúvanie kultúrnych podujatí :     divadielok, kultúrnych akadémii , návštevy kultúrnych
             podujatí a podporovanie a usporadúvanie športových podujatí.
 1. Organizovanie prázdninových a víkendových aktivít.
 2. Usporadúvanie búrz, zberateľských aktivít, výrobkov detí a pedagógov.
 3. Organizovanie jazykových kurzov a odborných seminárov, školení a prednášok.
 4. Organizovanie turistických akcií, výletov za poznávaním krás a kultúrnych pamiatok Slovenska.
 5. Uskutočňovanie akcií, brigád na ochranu životného prostredia: úprava zelene, zber odpadkov, výsadba zelene.
 6. Podporovanie družobných aktivít detí a pedagógov na poli kultúrnom, športovom, spoločenskom.
 7. Podporovanie projektov : zdravá škola, zdravá výživa, zdravý život a iných projektov.
 8. Podporovanie založenia rôznych krúžkov podľa voľby a želania detí.<>
 9. Organizovanie pomoci starším, nevládnym ľuďom v spolupráci s deťmi.
 1. Edičná činnosť a vydávanie odborných občasníkov  pre rodičov a pedagógov.
 2. Prenájom ihrísk, objektov, miestností na výchovno-vzdelávacie aktivity.
 3. Opatrovateľská činnosť  a s tým spojené ostatné skutočnosti detí od 1 roku.
Zdroje občianskeho združenia sú predovšetkým finančné a iné prostriedky vo forme:

príspevkov a darov od právnických a fyzických osôb, výťažkov účelových akcií a verejných zbierok a prostriedkov z vlastnej činnosti /kultúrne akcie, koncerty, zábavy, športové podujatia, burzy, príspevky za časopis, semináre, prednášky, prenájmy .Dôležitým zdrojom je príjem z grandov a fondov rôznych inštitúcií.

Ako OZ realizuje svoju prácu?
Za obdobie činnosti občianskeho združenia z finančných prostriedkov získaných  z 2% právnických a fyzických osôb podporilo OZ kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu detí materských škôl v Nitre. Peniaze boli použité v  oblasti podpory rozvoja športu detí, na podporu vzdelávania , zachovanie kultúrnych hodnôt a ochranu životného prostredia.

Formou projektov OZ získalo  podporu v oblastiach:

 • Osveta, výchova a vzdelávanie
 • Podpora kultúry, telesnej kultúry  a športu
Poskytovatelia :

Nitransky samosprávny kraj

Mesto Nitra

Nitrianska komunitná nadácia

Podporené projekty:

 • Pomoc mentálne a telesne postihnutým deťom v špeciálnych triedach MŠ
 • Skvalitnenie telesného rozvoja a zdravotného stavu detí
 • Pochod zdravia Mestom Nitra
 • Športová olympiáda detí materských škôl
 • Zlepšeni prostredia pre pobyt detí v centre zdravia
 • Galaprogram „Deti Vám“
 • Podpora vzdelávacích aktivit pedagogických zamestnancov
   Spolupráca je najefektívnejší spôsob, ako pomáhať deťom rásť a rozvíjať sa, od raného detstva.

  Podporte nás aj v tomto roku  a prispejete 2% z vašich daní na kvalitu výchovy a vzdelávania vašich detí.

  Tu si môžete stiahnúť formulár a prehlásenie