Milí rodičia

Srdečne Vás pozývame do nášho detského kráľovstva plného hračiek, knižiek a podnetného
prostredia, ktoré podporuje celkový rozvoj Vášho dieťaťa. V našom detskom kráľovstve
nájdete všetko, čo potrebuje Vaše dieťatko, aby samostatne všetko zvládlo a plynulo prešlo
do materskej školy.


   Starostlivosť o deti : Podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného
                        života. Veľký dôraz kladieme na každodennú komunikáciu s rodičmi detí. Pri prvom kontakte rodiča
                        oboznamujeme s celodenným režimom našej práce a programom pre deti. Rodičov upozorňujeme
                        aj na adaptačné ťažkosti, ktoré sa v prvých dňoch pobytu vyskytujú u detí. Náš odborný personál sa
                        vľúdnym prístupom k deťom snaží odstrániť ťažkosti pri adaptačnom procese u detí a pomáha
                        rodičom prekonávať toto ťažké obdobie svojho dieťatka.
 
Sociálne návyky : Včlenenie dieťaťa do spoločnosti, osvojenie si základných hygienických
                       návykov. Podpora zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytváranie si
                       sociálnych návykov.


 
Stravovacie návyky : Osvojiť si režim stravovania. Strava je pestrá a vyvážená, pripravovaná
                       vyškoleným personálom podľa veku detí v zariadení Školského stravovaniapri MŠ. Počas celého dňa
                       je dodržaný pitný režim.


 
Jazyková výchova : Rozširovanie slovnej zásoby pomocou knižiek, piesní, riekaniek a hier.
                       Dôraz kladieme na správny vývoj reči.

 
Rozvoj myslenia : Veku primerané hry, priraďovanie farieb, predmetov, tvarov a pod.


 
Podpora kreativity a motoriky : Prvé strihanie, maľovanie, kreslenie, modelovanie, lepenie.
                       Snažíme sa vytvoriť pre deti čo najútlejšie a najvkusnejšie prostredie, ktoré bude dieťa nepriamo
                       vychovávať k estetickému cíteniu a podnecovať jeho tvorivosť a fantáziu pri rôznych činnostiach.

  
Podpora fyzickej aktivity a motoriky : Lezenie, prvé kroky, prechádzky, chôdza. Deti
                        chodia pravidelne von, majú možnosť využívať školský dvor na pohybové aktivity, kde majú k
                        dispozícii pieskovisko, hracie prvky, trávnaté plochy.