Mestské detské jasle sú organizačne začlenené pod Správu materských škôl Na vŕšku 4, 949 01 Nitra
a sú zamerané na
:           Starostlivosť o deti : Podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života.

        
  Sociálne návyky : Včlenenie dieťaťa do spoločnosti, osvojenie si základných hygienických návykov.

         
  Stravovacie návyky : Osvojiť si režim stravovania, samotné pitie z pohárika.

         
  Jazyková výchova : Rozširovanie slovnej zásoby pomocou knižiek, piesní, riekaniek a hier.
                                                                           Dôraz kladieme na správny vývoj reči.

         
  Rozvoj myslenia : Veku primerané hry, priraďovanie farieb, predmetov, tvarov a pod.

         
  Podpora kreativity a motoriky : Prvé strihanie, maľovanie, kreslenie, modelovanie, lepenie.

         
  Podpora fyzickej aktivity a motoriky : Lezenie, samostatné sedenie, prvé kroky, prechádzky, chôdza,
                                                                                                                        podpora muzických schopností.       Podpora zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytváranie si sociálnych návykov. Deti chodia pravidelne von, majú
       možnosť hrať sa v areáli jaslí, kde majú k dispozícii aj pieskovisko, trávnaté plochy. Na deti dohliada odborný zdravotnícky a pedagogický
       personál.

       Strava je pestrá a vyvážená, pripravovaná vyškoleným personálom podľa veku detí. Počas celého dňa je dodržaný pitný režim.

       Veľký dôraz kladieme na každodennú komunikáciu s rodičmi detí. Pri prvom kontakte rodiča oboznamujeme s celodenným režimom
       našej práce a programom pre deti. Rodičov upozorňujeme aj na adaptačné ťažkosti, ktoré sa v prvých dňoch pobytu vyskytujú u detí.
       Náš odborný personál sa vľúdnym prístupom k deťom snaží odstrániť ťažkosti pri adaptačnom procese u detí a pomáha rodičom
       prekonávať toto ťažké obdobie svojho dieťatka.

       Snažíme sa vytvoriť pre deti čo najútlejšie a najvkusnejšie prostredie, ktoré bude dieťa nepriamo vychovávať k estetickému cíteniu
       a podnecovať jeho tvorivosť a fantáziu pri rôznych činnostiach.

       Najdôležitejším cieľom našich jaslí je pripraviť dieťa na prirodzený a nenásilný prechod z jaslí do materskej školy a rozvoj intelektuálnych
       a motorických schopností dieťaťa.