Zápis a prijímanie detí do MDJ :

  - sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu doručenej do podateľne
    Mestského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 60, na základe čoho bude žiadosť zaradená do
    poradovníka,

  - k žiadosti je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

             - kópia rodného listu
             - doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadateľ spĺňa podmienky - niektorú z podmienok
               poskytovania sociálnej služby podľa § 32 b) ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z.z. - doložiť
               najneskôr  do 1 mesiaca od začatia poskytovania sociálnej služby
             - právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti, ak je žiadateľom
               iná fyzická osoba ako rodič dieťaťa

   - starostlivosť sa poskytuje deťom od jedného roka do troch rokov veku dieťaťa,

   - v prípade voľnej kapacity a splnenia zákonných podmienok Mesto Nitra uzatvorí so zákonným
     zástupcom Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.


 
Úhrada za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa

 
Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Mestských detských jasliach v zmysle aktuálne platného
  a účinného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov
  č. 1,2,3,4 a 5 je určená nasledovne :

  a) odborné činnosti :
      - bežné úkony starostlivosti o dieťa                                                     140,- eur/mesiac
      - výchova                                                                                               140,- eur/mesiac

  b) obslužné činnosti :
      -stravovanie                                                                                          1,27 eur/deň


 
Zároveň prijímateľ sociálnej služby spolu s poplatkom za stravovanie platí aj poplatok za režijné
  náklady na zabezpečenie stravovania vo výške 1,- euro/kalendárny mesiac.