Mestské detské jasle (ďalej MDJ)

Zriaďovateľ : Mesto Nitra

Sociálna služba v zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa v zmysle § 32 b zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách sa poskytuje v zariadeniach Mesta Nitry bez právnej subjaktivity:

MDJ Bazovského 1
- 2 oddelenia s počtom 30 detí

MDJ Ľudovíta Okánika 6
- 1 oddelenie s počtom 15 detí,

Zodpovedná osoba za poskytovanie sociálnej služby v MDJ Bazovského 1 a MDJ Ľudovíta Okánika 6 : Bc. Iveta Gerhatová

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú :

odborné činnosti:
- bežné ukony starostlivosti o dieťa
- výchova

obslužné činnosti:
- stravovanie

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku nájdete na :
https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/69735